balby.gif (11241 bytes)

Beograd, 27. Marta 71, 063-207-646, balby@beograd.com

Copyright 2003 Balby International All rights reserved

PROGRAM ZA PRORACUN HIDRAULICKIH OTPORA

U VODOVODNIM CEVIMA POD PRITISKOM

 

 

Hidraulicki gubici u cevima pod pritiskom nastaju usled hidraulickih otpora, a javljaju se na citavoj duzini cevnog voda. Kod dugih cevnih vodova lokalni gubici cIne najvise 10% linijskih gubitaka. Ukupni gubici se izracunavaju po formuli Darsi - Vajzbaha (Darcy - Weisbach) koju su oba autora dala gotovo istovremeno
1857. godine i koja za duge cevne vodove, kod kojih lokalni gubitci iznose 10% gubitaka, iznosi:
                                                             
gde je: D h - pad pritiska (m v.s.), L - duzina cevi (m), l - koef. trenja, d - unutrasnji precnik cevi (m),
            V = brzina strujanja (m/s) i g - ubrzanje zemljine teze (m/s)

Prosecna visina neravnina unutrasnje povrsine cevi - k (mm) data je u sledecoj tabeli.

Materijal cevi

Stanje cevi

k(mm)

Staklo, bakar, bronza, aluminijum, plastika

Nove cevi

0- 0.0015

PE

Nove cevi - stare cevi

0.002-0.004

PVC Nove cevi - tare cevi

0.006-0.012

Valjani celik Nove, tehnicki glatke

0.01- 0.05

Zavarene i od celicnog lima

Nove

0.05- 0.10

 

Stare - pocet. inkrustacija

0.15- 0.2

 

Razvijena inkrustacija

do 3.0

Kov

Nove

0.05

Sivi liv

Nove, presvucene

0- 0.12

 

Nove, nepresvucene

0.15

 

Stare, pocet. inkrustacija

do 1.5

 

Razvijena inkrustacija

do 3

Azbest- cement

Nove

0- 0.3

Beton

Nove armirane, glatke

0- 0.15

 

Nove, hrapave

0- 0.8

 

Stare, dobro obra|ene

0.2- 0.3

Rejnoldsov broj - Re (1) se izracunava po formuli:
                          
gde je: n - kinematski viskozitet fluida, koji za temperaturu od 10 C iznosi n =1.31 10-6 m2/s
U nasoj inzinjerskoj praksi koristi se izraz koji je afirmisao Prof. Georgije Hajdin, a koji predstavlja
prosirenje Blazijusovog izraza za glatku cev i glasi:
                         

Naziv cevovoda  

Za proracun hidraulickih otpora u vodovodnim cevima pod pritiskom potrebno je uneti sledece
karakteristike cevovoda u naznacenim mernim jedinicama.

Unutrasnji precnik cevi -                             d (mm)  

Prosecna visina neravnina unutrasnjih
povrsina cevi- apsolutna rapavost -            K (mm) 

Predpostavljeni protok -                              Q (l/s)   

Duzina cevi -                                                 L (m)                
                       

Povrsina preseka cevi -                 F (m2) 

Brzina kretanja kroz cev -             v (m/s)

Vrednost Rejnoldsovog broja - Re (1)    

Vrednost koefijenta trenja -          l (1)   

Hidraulicki otpor - gubitak (m.v.s.)            D h (m)