balby.gif (11241 bytes)

Beograd, 27. Marta 71, 063-207-646, balby@beograd.com

Copyright 2007 Balby International All rights reserved

PROGRAM ZA PRORA^UN KANALIZACIONIH CEVI PO FORMULI
PRANTL-KOLBRUKA ^IJA APSOLUTNA RAPAVOST ZA CEVI
IZNOSI K= 1.5 mm

Prantl-Kolbrukova formula za ra~unanje koeficijenta otpora glasi:
                          
gde je:
Re - Rejnoldsov kriterijum (-), l - koef. trenja, D - unutra{nji pre~nik cevi (m),
            K - apsolutna rapavost cevi (m)

Rejnoldsov broj - Re (1) se izra~unava po formuli:
                          

Kombinacijom Prantl-Kolbrukove formule i [ezijevog obrasca za srednju brzinu za
kanale kru`nog popre~nog preseka, koja glasi:
                                

gde je: v = brzina strujanja (m/s) i g - ubrzanje zemljine te`e (m/s)

dobija se verdnost maksimalna brzine, odnosno maksimalnog protoka kroz cev.
                                 

Prose~na visina neravnina unutra{nje povr{ine cevi - k (mm) data je u slede}oj tabeli.

Naj~e{}e kanali u kanalizacionoj mre`i nisu puni do vrha i zbog toga moramo
vr{iti prera~un brzine strujanja i proticanja u delimi~no ispunjenom profilu.
Zavisnost visine vode u cevi od proticaja (zavisnost h/hmax od Q/Qmax) data je
u tabeli 1.

Odnos Q/Qmax Stepen punjenja cevi h/hmax
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
N. F. Fedorov 0.020 0.073 0.175 0.311 0.468 0.628 0.765 0.890 0.975 1.000

Zavisnost brzine proticanja vode u cevi od visine vode u cevi (zavisnost v/vmax
od h/hmax) data je u tabeli 2.

Odnos v/vmax Stepen punjenja cevi h/hmax
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
N. F. Fedorov 0.340 0.550 0.710 0.835 0.920 0.980 1.030 1.040 1.034 1.000

 

Za prora~un maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u
kanalizacionim cevima potrebno je uneti slede}e karakteristike cevovoda u
nazna~enim mernim jedinicama.

Unos podu`nog pada              - i()          

Unos pre~nika cevovoda         - D (mm)  

Unos koeficijenta hrapavosti  - K (mm)   

Realna visina vode u cevi         - Hr (mm)  

Broj decimala za odre|ivanje brzine i kapaciteta                                              
              
        

a) Maksimalne verdnosti i odnosi parametara

Maksimalni kapacitet vode kroz cev   -  Qmax (l/s)      

Maksimalna brzina kretanja kroz cev -  vmax (m/s)    

b) Relacija izme|u realnih i maksimalnih parametara

Odnos protoka kroz cevi                    - Qr/Qmax  (-)   

Odnos ispunjenosti u cevi                   - hr/hmax  (-)     

Odnos brzina vode u cevi                   - vr/vmax  (-)      

c) Realne verdnosti parametara

Realni kapacitet kanalizacije               -  Qr (l/s)           

Realna brzina vode u cevi                    -  vr (m/s)