balby.gif (11241 bytes)

Beograd, 27. Marta 71, 063-200-248, balby@beograd.com

ODREDJIVANJE POCETNE IZDASNOSTI BUNARA

SA HORIZONTALNIM DRENOVIMA

METODOM EKVIVALENTNOG RADIJUSA

Copyright 2003 Balby International All rights reserved

Doktorska disertacija koju je Dusan P. Babac, dipl. inz. gradj. odbranio na Gradjevinskom fakultetu u Beogradu 1978. godine, nosila je naziv "Prilog resavanju problema eksploatacije bunara sa horiznotalnim drenovima sa osvrtom na Ranney bunare na beogradskom izvoristu". U uvodu doktorske disertacije autor kaze:

"Izgradnja bunara sa horizontalnim drenovima zahteva velike pocetne investicije, pa svaka greska u prognozi njegovih kapaciteta tokom eksploatacije moze da ima za posledicu smanjenje ekonomicnosti u proizvodnji vode cime bi se izgubio osnovni smisao primene ovih vodozhvatnih sistema.

Na taj nacin pri sagledavanju mogucnosti eksploatacije izvorista putem bunara sa horizontalnim drenovima projektantu se namecu dva osnovna pitanja:

1. da na osnovu geoloskih i hidrogeoloskih istraznih radova proceni pocetnu izdasnost bunara (izadsnost u pocetku eksploatacije)

2. da na osnovu mehanickih, hidrohemijskih i hidrobioloskih istraznih radova sagleda promenu izdasnosti bunara tokom eksploatacije i predvidi mere za sprecavanje ili delimicno otklanjanje ove pojave"

 

Reney-bunar.gif (35144 bytes)

 

Uticaj najvaznijih parametara na pocetnu izdasnost bunara sa horizontalnim drenovima, uz uslov zanemarljivo malih otpora duz drenova, odredjen je eksperimentalnim istrazivanjima primenom elektricne analogije. Autor je koristio i brojne podatke o eksplotaciji bunara sa horizontalnim drenovima na beogradskom izvoristu. Autor je definisao postupak za definisanje ekvivalentnog radijusa pomocu koga se strujanje prema bunaru sa horizontalnim drenovima svodi na strujanje prema vertikalnom bunaru odgovarajuceg radijusa

Istrazivanja i formule vaze za sledece uslove:

Udaljenost bunara od reke (b/L) 2=<b/L=<10

Dubina vodonosnog sloja (H/L) 0.4=<H/L=<1.2

Hidraulicki radijus u odnosu na duzinu drenova 0.1=<Re/L=<0.7

Broj drenova 2=<n=<8

Proucavana zavisnost (Re/L)= f(n, H/L) definisana je na nomogramu

Bunar-a.gif (57015 bytes)

Na narednoj slici se vidi poredjenje rezultata formula razlicitih autora: Wagenstein, Nering, Citrini, Glibov - Jotov - Mollov - Petrov - Spasov, Hantush - Papadopulos, Babac

Dij-por-a.jpg (44950 bytes)

Dijagram sa svim detaljima poredjenja se nalazi ovde 119 kB

Bunar-0a.gif (24609 bytes)

U nastavku je isprogramirana metoda Profesora Dusana Babca,

za odredjivanje pocetne izdasnosti bunara sa horizontalnim drenovima

                        Bunar-usam.gif (1061 bytes)                            Bunar-grupa.gif (1018 bytes)

Copyright 2003 Balby International All rights reserved

*** USAMLJENI ***     *** GRUPA ***